Hva er og gjør FAU? 

Hva er FAU? Hva er Foreldrerådet?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen og i samarbeid med skolen legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene.

Foreldrerådet skal organisere foreldrenes praktiske og sosiale deltakelse i skolen og stimulere foreldrene til positiv innsats til beste for elevene og skolen. Foreldrerådet skal arbeide for å fremme utveksling av informasjon mellom foreldre og skole.

Foreldrerådet skal medvirke til å ivareta skolens egenart. Foreldrerådet skal etterstrebe å samarbeide med FAU v/ andre skoler i nærområdet.

 

Vedtekter

Klikk her for FaU sine vedtekter (revidert 2018). 

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker (FaU-referater finner du her). 
  • Samarbeide med Elevrådet, SUSMUKKFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
  • Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. FAU velger sin leder, nestlder og sekretær. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige.

Video fra FUG

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har laget filmer med gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den videregående skolen.

Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for lærerutdanningen når lærerstudenter skal forberede seg på hjem-skole-samarbeidet.  https://www.fug.no/