Informasjon til foreldre

Foreldrenes viktigste oppgave ved skolen er å bidra til å skape et trygt og godt skolemiljø for elevene i samarbeid med skolen. Som foreldre har vi en viktig oppgave med å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen og i samarbeid med skolen legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene.

I tillegg skal vi som foreldrene delta i og organisere det praktiske og sosiale rundt deltakelse i skolen og stimulere til positiv innsats til beste for elevene og skolen.

Ulike roller som forelder

TIL KLASSELÆRER

Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer er av stor betyding for de sosiale relasjonene i klassen. Gode relasjoner mellom foreldre og lærer, bidrar til å senke terskelen for kontakt, og øker tilgjengeligheten mellom lærer og foreldre. Dette bidrar i sin tur til at det lettere gripes fatt i de problemer barna føler i skolehverdagen.

Læreryrket er et tøft yrke. Husk å gi tilbakemelding til læreren når de har gjort en god jobb! Det er passende å gi kompliment også til læreren, når barna presterer godt arbeide på skolen.

MELLOM FORELDRENE

Det er viktig at det bygges et sosialt nettverk mellom foreldre i klassen. Foreldrenes sosiale liv seg imellom, handler om å gi barna våre et sosialt nettverk, og vi kan ikke bygge sosiale relasjoner mellom barna, uten å gi innpass til, og omgås med foreldrene til de samme barna. Det vi som klassekontakter kan gjøre, er å skape møtepunkter mellom mennesker. Når vi arrangerer foreldremøter, foreldretreff og dugnader, skaper vi også et møtepunkt.

Det er viktig at vi tilrettelegger slikeaktiviteter på en slik måte at vi skaper trivsel i de aktivitetene vi utfører. Avsett tid til sosialt samvær, og la foreldrene selv delta i et kulturelt liv. Og ikke minst: Vær raus med takk og komplimenter. Det føles godt å få anerkjennelse for godt arbeide.

MELLOM BARNA

Mens barna er små, har vi som foreldre en relativt stor innflytelse på
barnas sosiale liv. Gjennom vårt forbilde skaper vi normer og holdninger, og vårt sosiale nettverk, er også barnas møtepunkt med andre barn. Vi kan styrke relasjonene mellom barna ved å organisere felles møtepunkter på fritida. Dette kan være grillkvelder, juletrefester, 17. mai arrangementer og mye mer. Vi bør også støtte opp om, og bruke elevrådet i klassene aktivt for å skape en relasjon mellom foreldrene og klassen.

 

Steinerskolenes foreldreforbund

Et forbund for foreldre ved alle steinerskoler i Norge. 

Som forelder i steinerskolen er du medlem i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi er en interesseorganisasjon som jobber for å få best mulig samarbeid mellom skole og hjem, til barnets beste. Vi mener et godt psykososialt miljø på skolen avhenger av godt samarbeid mellom foreldre og lærere.

Som medlem kan du bruke Sff på flere måter:

  • Du kan ta kontakt med daglig leder for uforpliktende og konfidensielle samtaler rundt ditt barns skolehverdag. 
  • Vi kan bidra med kurs og foredrag og materiell for foreldre og lærere i hva vi har erfart som viktig for å få et godt psykososialt miljø i klassen og ved skolen.
  • Er du klassekontakt, sitter i foreldreforeningen eller er med i skolens styre? Ta kontakt hvis du har spørsmål til rollen din eller organisering av foreldrearbeidet. Vi kan bistå med kurs, foredrag og materiell som kan være til hjelp i foreldrearbeidet ved skolen, for eksempel kurs i styrearbeid og møteledelse.

Foreldreforbundet jobber med alle slags saker som fremmer utviklingen og rollen til steinerskolene i Norge. Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/Steinerskolenes-foreldreforbund.

Du finner mer informasjon om Sff på www.foreldrene.no

Sjekk også ut: 

Det finnes mye informasjon om skole og foreldre- og klassekontaktrollen på internett: